โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน

  • เจ้าของโครงการ
  • : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มูลค่าโครงการ
  • : 3 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 180 วัน

รายละเอียดของงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความประสงค์ที่จะดำเนินงานโครงการด้านการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน สำหรับเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมาลงทุนในพื้นที่อย่างเหมาะสมตามยุทธศาสตร์ของประเทศและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ดำเนินการศึกษา สำรวจวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความเชื่อมโยงในด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีความสำคัญต่อภาคการผลิต การค้า การลงทุน ในการส่งเสริมพัฒนาให้เกิดพื้นที่อุตสาหกรรมและประเภทอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในจังหวัดเป้าหมาย 3 จังหวัด ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฎิบัติราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2563 – 2565) พร้อมจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ประเภทอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ลงบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)