โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนระบบงานเดิม

  • เจ้าของโครงการ
  • : การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  • มูลค่าโครงการ
  • : 21.15 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ
  • : 360 วัน

รายละเอียดของงาน

การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ที่จะจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนระบบงานเดิมเพื่อรองรับการทำงานแบบ e-Form ตามนโยบายสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office) ลดอัตราการใช้กระดาษในองค์กร ลดอัตราการสูญหายของเอกสาร สามารถตรวจสอบการทำงานผ่านระบบ ลดขั้นตอนและกระบวนการในการรับ-ส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานให้ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาดำเนินงานพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่โดยพัฒนาบนสถาปัตยกรรม Web Application สามารถใช้งานได้ครบทุก Platform ตั้งแต่ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC), เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Laptop), แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ตโฟน (Smart Phone) อีกทั้งยังสามารถบูรณาการเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ หรือ TH e-GIF (Thailand Electronic Government Interoperability Frameworks และ e-CMS (Electronic Correspondence ManagementSystem) อีกทั้งยังรองรับการงานร่วมกับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือCertification Authority (CA)